Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

1Over Steunfonds Israël
1.1Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Steunfonds Israël.
 Hierna volgen de contactgegevens van Steunfonds Israël:
 Post- en bezoekadres: Duke Ellingtonstraat 13, 4337 XT Middelburg
 Telefoonnummer: 0118-856805
 Mailadres: info@steunfondsisrael.nl
 Bereikbaarheid: Bezoek alleen mogelijk na afspraak
 KvK-nummer: 30161672
2Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die op afstand (telefonisch of via de webshop) bij Steunfonds Israël worden gedaan.
2.2Voor het doen van een aankoop heeft de Koper de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden te raadplegen en op te slaan via de website van Steunfonds Israël. Daarnaast kunnen de algemene voorwaarden kosteloos per post of e-mail worden toegestuurd aan de Koper.
3Aanbod & bestelling van producten
3.1Alle producten in de webshop zijn door Steunfonds Israël voorzien van een omschrijving en eventueel een afbeelding. Deze informatie is voldoende duidelijk om de Koper in staat te stellen het product te beoordelen en desgewenst te bestellen. Kennelijke vergissingen of fouten in deze informatie verplichten Steunfonds Israël niet tot het bevestigen van een bestelling die als gevolg van zo’n fout of vergissing door de Koper is gedaan.
3.2Een bestelling komt tot stand wanneer een Koper een bestelling heeft geplaatst en deze door Steunfonds Israël is bevestigd. Bij een aankoop in de webshop stuurt Steunfonds Israël zo snel mogelijk via de e-mail een bevestiging van de ontvangst van de bestelling.
3.3Steunfonds Israël zal ervoor zorgen dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om bestellingen, betalingen en communicatie daarover op een veilige manier te laten plaatsvinden.
3.4Bij de bevestiging van een bestelling zal Steunfonds Israël de Koper informeren over de kosten van de bestelling, eventuele bezorgkosten, de manier waarop kan worden betaald, de verschuldigde BTW, de manier van bezorging en eventuele andere noodzakelijke informatie.
3.5Verzendkosten voor producten van:
Uitgeverij De Banier: Totaalbedrag lager dan € 14,90 dan € 2,95 verzendkosten. Totaalbedrag meer dan € 14,90 geen verzendkosten.
Christenen voor Israël: Totaalbedrag lager dan € 50 dan € 4,95 verzendkosten. Totaalbedrag meer dan € 50 geen verzendkosten.
Uitgeverij Den Hertog: Totaalbedrag lager dan € 20 dan € 2,99 verzendkosten. Totaalbedrag meer dan € 20 geen verzendkosten.
STH Records: Totaalbedrag lager dan € 19,90 dan € 3,50 verzendkosten. Totaalbedrag meer dan € 19,90 geen verzendkosten.
Overige producten: Totaalbedrag lager dan € 19,90 dan € 4,95 verzendkosten. Totaalbedrag meer dan € 19,90 geen verzendkosten.  
4Retourneren van bestellingen
4.1De Koper mag een bestelling binnen dertig dagen na het doen van de bestelling retourneren. Steunfonds Israël mag hierbij de Koper vragen om de reden van retournering, maar de Koper is niet verplicht om deze te geven.
4.2De bedenktijd van dertig dagen gaat in op de dag waarop de Koper de bestelling heeft ontvangen of de bestelling door de vervoerder bij een derde (bijv. buren) is afgegeven. Wanneer er sprake is van meerdere bestellingen of een bestelling die bestaat uit meerdere zendingen, dan gaat de bedenktijd in op het moment dat de laatste bestelling of zending door de Koper is ontvangen.
4.3Tijdens de bedenktijd is de Koper verplicht om zorgvuldig met de bestelde producten om te gaan en deze alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover nodig om vast te stellen of de bestelde producten voldoen. Als de Koper niet zorgvuldig met de bestelde producten omgaat en daardoor schade ontstaat, is de Koper verplicht deze schade aan Steunfonds Israël te vergoeden.
4.4Als de Koper de bestelling wil retourneren, meldt de Koper dat binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping zoals dat is toegevoegd aan deze algemene voorwaarden of op een andere duidelijke manier aan Steunfonds Israël. Uiterlijk binnen veertien dagen nadat Steunfonds Israël deze melding heeft ontvangen moet de geretourneerde bestelling zijn ontvangen door Steunfonds Israël. Producten dienen zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking te worden teruggestuurd. Tenzij anders aangegeven komen de kosten voor het terugsturen voor rekening van de Koper.
4.5Het risico en de bewijsplicht voor het op een juiste en tijdige manier retourneren van een bestelling liggen bij de Koper.
4.6Na ontvangst van de melding door de Koper bevestigt Steunfonds Israël zo snel mogelijk de ontvangst van deze melding. Nadat Steunfonds Israël de geretourneerde bestelling weer terug heeft ontvangen zal Steunfonds Israël binnen 14 dagen na de ontvangst van de geretourneerde bestelling alle door Steunfonds Israël in rekening gebrachte kosten voor de bestelling en verzending aan de Koper vergoeden.
4.7Tenzij anders afgesproken met de Koper zal Steunfonds Israël voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de Koper heeft gebruikt. Aan deze terugbetaling zijn geen kosten verbonden. Mocht de Koper hebben gekozen voor een duurdere manier van levering dan de standaardlevering, dan hoeft Steunfonds Israël de bijkomende kosten voor de duurdere afleveringsmanier niet te vergoeden.
5Prijzen & betaling
5.1De meest actuele prijzen van producten zijn in de webshop te vinden. Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij anders aangegeven en exclusief verzendkosten.
5.2Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 
5.3Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt. 
5.4Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden. De normale levertijd bedraagt maximaal vijf werkdagen.
5.5Bestellingen van sommige producten kunnen ook worden afgehaald bij de organisatie waar wij de producten inkopen. U kunt dit aangeven tijdens het bestelproces. In dat geval worden geen verzendkosten gerekend.
5.6Wanneer de bestelling niet vooraf wordt afgerekend via iDeal in de webshop is de betalingstermijn veertien dagen na de factuurdatum.
5.7Als de Koper niet op tijd betaalt zal Steunfonds Israël de Koper een termijn van veertien dagen geven om alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Na het verstrijken van deze termijn mag Steunfonds Israël de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.  
6Garantie & klachten
6.1Steunfonds Israël garandeert de kwaliteit van haar producten en zal bestellingen zo zorgvuldig mogelijk afhandelen. Bestellingen worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien dagen na de besteldatum uitgevoerd, tenzij er een andere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er sprake zijn van vertraging dan zal Steunfonds Israël de Koper binnen veertien dagen na de besteldatum hierover informeren en heeft de Koper het recht om de bestelling kosteloos te retourneren en zal Steunfonds Israël betalingen van de Koper zo snel mogelijk terugstorten.
6.2Wanneer de Koper een klacht heeft dient deze de klacht zo snel mogelijk in te dienen bij Steunfonds Israël, voorzien van een duidelijke omschrijving. De klacht kan worden ingediend via de contactgegevens in deze algemene voorwaarden. Steunfonds Israël zal klachten binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht beantwoorden en in het geval dat de klachtafhandeling meer tijd vraagt de klant een indicatie geven wanneer de klacht alsnog zal worden beantwoord.
7Persoonsgegevens
7.1De Koper gaat akkoord met het verwerken van zijn persoonsgegevens ten behoeve van de bestelling.
7.2De voorwaarden waaronder Steunfonds Israël de persoonsgegevens verwerkt zijn te vinden in het Privacybeleid van Steunfonds Israël.
8Overige bepalingen
8.1Op alle overeenkomsten tussen Steunfonds Israël en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Bij het ontstaan van een geschil zullen partijen eerst met elkaar naar een mogelijke oplossing zoeken. Lukt dat niet, dan zal het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter worden voorgelegd
8.2Steunfonds Israël mag deze algemene voorwaarden wijzigen, mits de klant hierover voor de inwerkingtreding wordt geïnformeerd. De klant heeft het recht om een bestelling te retourneren wanneer de wijziging tijdens de afhandeling van de bestelling wordt doorgevoerd.

De algemene voorwaarden met modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden als PDF-bestand.