Menu Sluiten

Geef het Woord terug

Revisie Hebreeuwse vertaling Nieuwe Testament door Franz Delitzsch.

De Trinitarian Bible Society (TBS), zusterorganisatie van de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS), is enkele jaren geleden begonnen met het reviseren van de Hebreeuwse vertaling Nieuwe Testament door Franz Delitzsch. Door gebrek aan fondsen dreigde het project te stagneren. Reden voor de GBS, Deputaatschap voor Israël uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten en het Steunfonds Israël de handen ineen te slaan om dit belangrijke werk voortgang te laten vinden.

Project: 65

Dr. Franz Delitzsch (1813 -1890) was een beroemd Luthers theoloog en taalkundige. Hij was hoogleraar, onder meer in Leipzig, en een groot kenner van het Bijbels Hebreeuws en van de Joodse wereld. Hij heeft zich ook sterk beijverd voor Evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Het belangrijkste werk dat hij heeft nagelaten is de vertaling van het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Hebreeuws, dat in 1877 voltooid werd. Het is een nauwkeurige vertaling, die bovendien gebaseerd is op de zogenaamde Textus Receptus. Deze brontekst is ook door de Statenvertalers
gebruikt.

Vlak nadat Delitzsch zijn vertaling afrondde, kwam onder invloed van het zionisme en de daardoor toenemende emigratie van Joden naar Israël de behoefte op aan een eigen Hebreeuwse spreektaal. De taalgeleerde Eliëzer Ben Jehuda ontwikkelde daarom eind negentiende eeuw op basis van het oude Hebreeuws, het Arabisch en het Jiddisch een nieuwe spreektaal, het Ivriet. Dat is de taal die vandaag de dag in Israël wordt gesproken.
Voor de moderne Ivrietsprekende Israëli is de mooie Delitzschvertaling echter moeilijk te begrijpen. Bovendien hebben woorden soms een andere betekenis gekregen waardoor wezenlijke misverstanden ontstaan.
Er is een moderne Bijbelvertaling in het Ivriet, maar die is gebaseerd op minder betrouwbare bronnen, waardoor er vele onregelmatigheden voorkomen. 

Wij bevelen dit project van harte in uw belangstelling aan.
Meer informatie: www.nieuwetestamentinhethebreeuws.nl 

Updates

2019-01-31: Inmiddels zijn vier Bijbelboeken geheel herzien. Van het Johannes-evangelie en de brief aan de Romeinen komt binnenkort een vooruitgave beschikbaar. Met deze uitgave hopen we ook respons te krijgen van de toekomstige gebruikers. Dat zijn met name de mensen in de jonge Messiasbelijdende gemeenten. Omdat de Delitzschvertaling hetzelfde “taalkleed” heeft als het Hebreeuwse Oude Testament, hopen we dat daardoor de drempel voor orthodoxe Joden om het Nieuwe Testament te lezen verlaagd zal worden. De verwachting is dat de vertaling in 2020 klaar zou kunnen zijn. De komende twee jaar zullen toch steeds weer aanzienlijke bedragen voor dit project nodig zijn. Van harte bevelen we dit belangrijke project bij u aan. Uw bijdrage is welkom en wij vragen u vooral om dit werk in uw gebed te gedenken.

Download